Výpůjční řád
Městská knihovna v Nové Pace


Na základě zřizovací listiny ze dne 17.12.2001 a na základě zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb / knihovní zákon / vydávám tento

KNIHOVNÍ ŘÁD


Městské knihovny v Nové PaceI.Všeobecná ustanovení

Článek l - Poslání Městské knihovny v Nové Pace

1. Městská knihovna v Nové Pace /dále jen Měk/ je univerzální veřejnou knihovnou, kulturním a odborným
zařízením.

2. Posláním Měk v Nové Pace je veškerou svojí činností, systematickým budováním knihovního fondu, jeho
aktivním využíváním a další knihovnickou,bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělání,
vědy, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů.

Článek 2 - Služby Městské knihovny v Nové Pace

1. Měk poskytuje čtenářům služby v těchto pracovištích:
- F.F.Procházky 70 - oddělení pro dospělé a dospívající mládež, oddělení pro děti, oddělení informačních
služeb
- U Studénky 1292 - pobočka pro děti a dospělé

2. Měk poskytuje výpůjční, bibliograficko-informační, rešeršní a veškeré informační služby pro širokou veřejnost.

3. Měk poskytuje základní služby bezplatně. Za reprografické práce a některé zvláštní služby účtuje knihovna
poplatky uvedené v příloze. Reprografické služby se poskytují i nečtenářské veřejnosti a jsou za ně odváděny
poplatky OSA.

Článek 3 - Přístupnost Městské knihovny v Nové Pace

1. Čtenáři mají přístup do půjčoven a čtenářských katalogů.

2.Do skladů knihovny čtenáři přístup nemají.

3.Přístup do dalších částí knihovny mají čtenáři jen se souhlasem odpovědného pracovníka knihovny.

4.Informační a instruktážní služby, exkurze a jiné služby pro organizované skupiny návštěvníků poskytuje Měk na
základě předchozí objednávky.

Článek 4 - Povinnosti čtenářů Městské knihovny v Nové Pace

1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat směrnice a pokyny pracovníků knihovny. Musí se
podrobit stanoveným kontrolním opatřením, jež jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny.
Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže čtenář nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně zbaven práva využívat služeb knihovny.Tím není
zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. V meziknihovním výpůjčním styku / MVS / odpovídá za plnění povinností čtenářů knihovna, která pro svého
čtenáře o výpůjčku žádá. Je povinna dodržovat platná zákonná ustanovení o MVS a směrnice a pokyny
knihovny o půjčených fondech. Knihovna nebo instituce, jež pro svého čtenáře o výpůjčku požádala, má
povinnost nahradit Měk způsobenou škodu.

4. Čtenář je povinen při vstupu do knihovny předložit čtenářský průkaz.

5. Uživatel je povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole všechny knihovní jednotky.

6.Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni
může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.

7.Uživatel je na výzvu zaměstnance Měk povinen předložit ke kontrole svá zavazadla anebo vyčkat příjezdu
příslušníků Policie České republiky.

8.V případě pochyb na vyzvání předložit pracovníkům knihovny občanský průkaz k ověření totožnosti, aby
nedošlo ke zneužití čtenářského průkazu jinou osobou.

Článek 5 - Podmínky přijetí za čtenáře Městské knihovny v Nové Pace

1. Čtenářem Měk se mohou stát:
- občané ČR bez věkového omezení, kteří mají bydliště, pracoviště nebo školu v Nové Pace nebo mohou
knihovnu pravidelně navštěvovat.

- děti a mládež do 15 let jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
Stávají se tím uživateli dětského oddělení. Speciální knihovnické služby (např. Internet ) mohou využívat jen po
podpisu plné moci jedním z rodičů a v přítomnosti knihovníka.

-veřejné instituce se sídlem v Nové Pace

-příslušníci jiných států

2. Čtenářem se stává občan nebo instituce zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

3. Podepsáním a vyplněním čtenářské přihlášky, kam uvede uživatel jméno, příjmení, adresu a číslo OP, se
zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

4. Každý čtenář je povinen každoročně při první návštěvě knihovny zaplatit stanovený registrační poplatek na
jeden kalendářní rok.

Článek 6 - Čtenářské průkazy

1. Čtenářský průkaz se vystavuje:
a/ občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu, u dětí musí přihlášku před
vystavením průkazu podepsat jeden z rodičů.

b/ institucím v Nové Pace po vyplnění přihlášky, ověřené podpisem ředitele a razítkem instituce / nebo její
samostatné složky / a předložení občanského průkazu řádného pracovníka instituce, pověřeného uskutečňovat
styk mezi institucí a MěK.

c/ příslušníkům států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska po vyplnění přihlášky, předložení
cestovního pasu nebo průkazu totožnosti, u občanů tzv.třetích států se vyžaduje povolení k pobytu v ČR.

2.Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s Měk. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář nebo instituce
ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu je čtenář / pracovník instituce / povinen ohlásit Měk. Při ztrátě
průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového průkazu.

3.Čtenář je povinen ihned hlásit změnu jména, bydliště, ukončení vzdělání.

4.V případě pochyb na vyzvání předložit pracovníkům knihovny občanský průkaz k ověření totožnosti, aby
nedošlo ke zneužití čtenářského průkazu jinou osobou.

5.Čtenářský průkaz platí vždy jen pro provoz, kde byl vystaven.V pobočkách knihovny je nutné vystavit průkaz
nový

Měk na základě zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává pouze pravdivé a přesné
osobní údaje, které shromažďuje pouze do doby vyrovnání všech pohledávek vůči knihovně a neobnovení
platnosti čtenářského průkazu. Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

II. Výpůjční řád

Článek 7 - Způsoby půjčování

1.Čtenářům a institucím se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu.

Článek 8 - Rozhodnutí o půjčování

1. O zapůjčení díla a jeho způsobu rozhoduje knihovna.Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny, s
požadavky na ochranu knihovních fondů.

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčuje literatura:
- pokud hrozí nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

- jestliže jsou díla zapotřebí k dennímu provozu knihovny /díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie,
rozsáhle jazykové slovníky,regionální literatura ad./

- jestliže dílo bylo vypůjčeno ze zahraničních knihoven / MMVS / nebo knihoven v ČR / MVS /, jež stanovily pro
půjčující knihovnu nutnost pouze prezenční výpůjčky ve studovně

- mimo budovu se nepůjčují CD ROMy

3. Děti do patnácti let využívají fondu oddělení pro děti a mládež. Výjimku tvoří četba k výuce, která v oddělení
není a může jim být zapůjčena po dohodě knihovníkem z jiného oddělení.

4. Čtenář oddělení pro dospělé není oprávněn půjčovat si knihy z oddělení pro děti. Výjimku tvoří rodiče dětí
předškolního věku.

Článek 9 - Postupy při půjčování

1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním poměrům
knihovny.

2. Čtenář / pracovník instituce / si může dílo vyhledat sám ve volném výběru nebo požádat o pomoc knihovníka.
Je možno si literaturu vybírat v elektronickém katalogu. Čtenář si může vybírat také prostřednictvím internetu.

3. Dílo, které je půjčeno jinému čtenáři, si čtenář může rezervovat a požádat o zaslání oznámení o uložení
vráceného dokumentu. Žádá-li o totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.

4. Prezenčních služeb ve studovně a čítárnách mohou využívat návštěvníci, aniž by se registrovali.

5. Bez čtenářského průkazu se knihy, časopisy a ostatní dokumenty zásadně nepůjčují. Mohou se pouze vrátit.

6. V případě výpadku výpočetní techniky v automatizované knihovně si Měk vyhrazuje právo přerušit
poskytování absenčních služeb na dobu nezbytnou k odstranění závady.

Článek 10 - Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůty se určují podle druhu půjčovaných dokumentů. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u
knih jeden měsíc, u časopisů 14 dní.

2. Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně vyžadovat bezodkladné vrácení díla před uplynutím
výpůjční lhůty.

3. Výpůjční lhůta může být prodloužena. U výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát, požádá-li
o to čtenář / pracovník instituce / před jejím uplynutím a nežádá-li o dílo další čtenář. V odůvodněných případech
je možné povolit novou výpůjčku téhož díla jen po jeho předložení. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu
nelze prodloužit.

Článek 11 - Vracení půjčeného díla

1. Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám. Ručí za ně do doby, dokud má knihovna záznam, že
dílo převzal.

2. Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém ho převzal. Při půjčování si ho má prohlédnout
a všechny závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je
povinný knihovně uhradit náklady na opravu díla. Vrací-li čtenář / pracovník instituce / vypůjčené dílo výjimečně
poštou, je povinen je řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit.

3. Pokud má čtenář dokument vypůjčený více jak 90 dnů a nevrátí ho, nebude mu žádný jiný zapůjčen.

4. Jestliže dílo půjčené mimo budovu nevrátí čtenář / pracovník instituce / ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna
čtenáři / instituci / poplatek z prodlení, a to i bez písemného upozornění.

5. Jestliže čtenář / pracovník instituce / na výzvu nebo upomínku knihovně nevrátí dílo půjčené mimo budovu,
bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného díla právní cestou účtuje knihovna manipulační
poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou vymáhání.

Článek 12 - Ztráty a náhrady

1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu díla a do lhůty, stanovené knihovnou, nahradit
škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

2. V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy nebo periodika, rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí
výpůjčního oddělení. Může požadovat náhradu škod uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního
výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného díla / případně ceny kopie pořízené
v knihovně a zaplacení vazby kopie. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může
knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Při stanovení
finanční náhrady se vychází z ceny, kterou mělo dílo v době ztráty nebo poškození.

3.Čtenář je povinen hradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Článek 13 - Meziknihovní výpůjční služba

1. Jestliže dílo, které čtenář požaduje, není ve fondech Měk, zprostředkuje oddělení pro dospělé čtenáře na
požádání čtenáře výpůjčku díla meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných právních
ustanovení o MVS.

2. Jestliže žádané dílo nemá žádná česká knihovna, je možné na žádost čtenáře / pracovníka instituce / vypůjčit
dílo prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby podle platných mezinárodních dohod.

Článek 14 - Obecná ustanovení o půjčování

1. Půjčování je v ustanovení §16 autorského zákona definováno jako zpřístupnění díla zařízením přístupným
veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu poskytnutím
originálu nebo rozmnoženiny díla k dočasné osobní potřebě. Právo na půjčování patří do výlučných majetkových
práv autorských, což znamená, že k půjčování díla je nutno ve smyslu ustanovení §12 odstavce 1 autorského
zákona získat souhlas autora díla, nestanoví-li zákon jinak. Jinak stanoví zákon v ustanovení §38 odstavce 1
autorského zákona, do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv a jiné nevýdělečné školské, vzdělávací a
kulturní zařízení, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl.

2. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku.

III. Bibliograficko informační služby

Článek 15 - Ústní a písemné informace

1. Knihovna poskytuje čtenářům ústní a písemné informace o domácí a zahraniční literatuře ze všech vědních
oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury. Zpřístupňuje čtenářské katalogy, soustavu
informačních kartoték, příruční knihovnu.

Článek 16 - Soupis literatury

1. Knihovna zpracovává na požádání soupisy literatury / rešerše / ze všech oblastí za těchto podmínek:

a/ čtenář / nebo instituce / požádá o zpracování rešerše na předepsaném formuláři s přesným vymezením
tématu, druhů požadovaných informačních pramenů, časového období, jazykového vymezení

b/ po dohodě se čtenářem / institucí / může knihovna zajistit zpracování strojové rešerše z bází dat jiných
knihoven

IV. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Internet může využívat každý občan po předložení občanského průkazu.

2. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní
soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny.

4. Uživatel může kopírovat na formátované diskety nebo CD / zakoupené v knihovně/ informace získané z bází
dat zpřístupněných v Internetu.

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv
způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou
manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými
viry.Knihovna může požadovat uhrazení finančních nákladů za odstranění vzniklé škody.

6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě
uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat,
kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke
komerčním účelům.

7. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

8. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.

9. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

V. Závěrečná ustanovení

Článek 17 - Výjimky z knihovního řádu

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel Měk v Nové Pace nebo jeho zástupce.

Článek 18 - Rozsah knihovního řádu. Vydání a změny knihovního řádu

1. Knihovní řád se vztahuje na všechna pracoviště Měk.
2. Nedílnou součástí knihovního řádu je příloha Poplatky.
3. Knihovní řád vydává ředitel knihovny.
4. Jakékoliv změny knihovního řádu a jeho nedílné součásti Poplatky podléhají schválení ředitele.

Článek 19 - Účinnost knihovního řádu

1.Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.7.2008.

Vedoucí Měk Nová Paka: St. Benešová

v Nové Pace dne 1.7.2008
Příloha ke Knihovnímu řádu Městské knihovny v Nové Pace

POPLATKY

I. Registrační poplatek

Roční registrační poplatek se vybírá na jednotlivých pracovištích

Kategorie                                                                                F.F.Procházky          Sídliště
Dospělí                                                                                       80 Kč                       30 Kč
Studenti, důchodci                                                                    40 Kč                       20 Kč
Dospělí přihlášení v termínu 1.9. - 31.12.                               40 Kč                       15 Kč
Studenti, důchodci přihlášení v termínu 1.9.-31.12.              20 Kč                       10 Kč
Děti do 15 let                                                                            20 Kč                       10 Kč
Děti přihlášené v termínu 1.9.-31.12.                                     10 Kč                         5 Kč

II. Sankční poplatky

1. Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu se účtuje 5,-Kč.

2. Poplatky z prodlení a upomínky

Při nedodržení výpůjční lhůty účtuje knihovna:
Upomínka                   Dospělí          Děti
I.-bez odeslání            20 Kč            12 Kč
II.                                  25 Kč            15 Kč
III.                                 30 Kč             20 Kč

Za upomínku doporučeným dopisem zaplatí čtenář v odd. pro dospělé 50,- Kč, v odd. pro děti 50,- Kč.

3. Náhrady všeobecných škod

Čtenář / instituce/ je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností / podle občanského
zákoníku č.70/1983 Sb.upraveného novelou ze dne 5.11.199l, 442. odst.2, kde se praví: Škoda se hradí v
penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého
stavu. Při poškození nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:

a/ uvedení do původního stavu

b/ dodání kopie / ztraceného,zničeného/ díla

c/ dodání jiného vydání díla

d/ finanční náhrada

Kromě vlastní náhrady / a-d / se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací
způsobené škody v knihovně / administrativní agenda, bibliografické zpracování atd. / v částce 50,-Kč u knih, u
časopisů 10,-Kč a to vždy za jeden dokument. Za poškození obalu knihy, periodika, CD, čárového kódu atd.
zaplatí čtenář 10,-Kč.
Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

III. Služby za úhradu

1. Reprografické služby

Za zhotovení jednotlivých kopií účtuje knihovna poplatky dle následujícího ceníku:

1 strana A4................................2 Kč
1 oboustranná A4.....................3 Kč
1 strana z tiskárny.....................2 Kč
1 strana z tiskárny - barevná....20 Kč
1 CD...........................................10 Kč
Skenování...................................zdarma

2. Zpracování rešerší

Jednorázový poplatek za zpracování rešerše 10,-Kč
Dále pak za každý záznam 1,-Kč

3. Další služby

Za realizaci výpůjčky 1 dokumentu prostřednictvím MVS /v ceně jsou zahrnuty administrativní úkony a poštovné/
40,-Kč
Poškození obalu knihy, periodika, CD, čárového kódu atd. 10,-Kč
Za odeslání rezervace 5,-Kč

4. Bezplatné služby

Poskytnutí služeb informačního charakteru všem návštěvníkům knihovny /nemusí vlastnit čtenářský průkaz/.
Bezplatné půjčování zvukových dokumentů slabozrakým a těžce zrakově postiženým občanům.
Využití počítače / Word / pro vlastní potřebu 60 minut denně.
Využití Internetu 60 minut denně.
Využití wifi (bezdrátového připojení) k Internetu.

V Nové Pace, dne 1.7.2008


Příloha ke Knihovnímu řádu

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů

Městská knihovna v Nové Pace byla Úřadem pro ochranu osobních údajů zaregistrována jako správce
osobních dat.

1. Účel zpracování osobních údajů čtenářů

Knihovna registruje své čtenáře, tj.zaznamenává jejich osobní data, která zpracovává, ukládá, třídí a řadí, a to
za účelem
ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům
mimo prostory knihovny
poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude čtenáře kontaktovat v případech uvedených knihovním
řádem, nebo tehdy, když si to čtenář sám vyžádá. Knihovna vede přesnou evidenci o všech transakcích,
zejména realizovaných výpůjčkách. Těchto poznatků využívá při akvizici a správě knihovních fondů
naplnění povinností vyplývajících pro knihovnu z legislativních předpisů - zákon 257/2001, 563/1991 Sb. a
zřizovací listiny knihovny.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů čtenářů

Základní identifikační údaje čtenáře - jméno a příjmení, adresa bydliště čtenáře/ tj.místo trvalého pobytu /, datum
narození, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost a správnost jím uvedených
identifikačních údajů. Tyto údaje je povinen čtenář uvést a strpět jejich zpracování knihovnou, pokud chce
využívat jejích služeb v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas s jejich zpracováním, může používat pouze
těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně. Základní údaje ověřuje knihovna podle platných osobních
dokladů, vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny
základní identifikační údaje. U občanů ČR je tímto dokladem občanský průkaz, ze kterého knihovna ověřuje
základní identifikační údaje při zápisu, při prodloužení platnosti čtenářského průkazu a při změně kteréhokoliv z
těchto údajů
základní identifikační údaje zákonného zástupce - u dětských čtenářů jsou vyžadovány obdobné, výše uvedené
údaje / kromě OP/. Přihláška dětského čtenáře je podepsána jedním z rodičů
údaje služební - údaje o výpůjčkách, rezervacích apod.
údaje účetní - údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu a
dalších náležitostech dle § 11 odst.1 zák.563/1991 Sb., o účetnictví.

3. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny

Uchovávání na originálních písemnostech, kterými jsou přihláška čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady.Tyto
písemnosti jsou uchovávány tak, aby k nim neměli přístup nepovolané osoby / zamčené zásuvky, skříně, osobní
dohled pracovníků /. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi
pracují v rámci svých pracovních úkolů
uchovávání v počítačových databázích Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových hesel.Tento
systém ochrany dat je několikastupňový, přístup k datům je umožněn překonáním dvou ochranných systémů.

4. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které
jim byly stanoveny,ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě se zněním vnitropodnikové směrnice.
Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž
projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář
nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypořádání posledního závazku čtenáře
vůči knihovně. V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy,
opravy,eventuelně i poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností
ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k
nápravě.

5. Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních dat, nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, je
členství čtenáře v knihovně ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. To znamená skartaci
originálních písemností / přihlášky čtenářů, výpůjční sáčky / a anonymizaci identifikačních údajů v počítačových
databázích.

6. Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů

Při registraci je čtenář upozorněn na toto Poučení / přílohu Knihovního řádu /, ve kterém je v úplnosti popsána
problematika ochrany osobních údajů. Podpisem přihlášky, na jejímž rubu je upozorněn na důvody registrace a
odkaz na zákon 101/2000 Sb., potvrzuje čtenář seznámení se s Knihovním řádem, souhlas s jeho dodržováním
a správnost uvedených osobních údajů.

V Nové Pace, 1.7.2008