Služby
Internet

1. Internet může využívat každý občan po předložení občanského průkazu.

2. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.

3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny.

4. Uživatel může kopírovat na CD / zakoupené v knihovně/ či na své flashdisky informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.Knihovna může požadovat uhrazení finančních nákladů za odstranění vzniklé škody.

6. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

7. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

8. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým materiálem.

9.Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

Služby za úhradu

1. Reprografické služby

Za zhotovení jednotlivých kopií účtuje knihovna poplatky dle následujícího ceníku
2. Zpracování rešerší

Jednorázový poplatek za zpracování rešerše 10,-Kč
Dále pak za každý záznam 1,-Kč

3. Další služby

Za realizaci výpůjčky 1 dokumentu prostřednictvím MVS /v ceně jsou zahrnuty administrativní úkony a poštovné/ 40,-Kč
Poškození obalu knihy, periodika, CD, čárového kódu atd. 10,-Kč

4. Bezplatné služby

Poskytnutí služeb informačního charakteru všem návštěvníkům knihovny /nemusí vlastnit čtenářský průkaz/.
Bezplatné půjčování zvukových dokumentů slabozrakým a těžce zrakově postiženým občanům.
Využití počítače / Word / pro vlastní potřebu 60 minut denně.
Využití Internetu 60 minut denně.

V Nové Pace, dne 1.7.2008
1 strana A4
2 Kč
1 oboustranná A4
3 Kč
1 strana A5
1 Kč
1 oboustranná A5
2 Kč
1 strana z tiskárny
2 Kč
1 strana z tiskárny
barevná
20 Kč
1 CD
10 Kč
skenování
zdarma